نویسنده = جواد نخزری خداخیر
تعداد مقالات: 1
1. رابطه بین ترکیب بدنی و حداکثر اکسیژن مصرفی با عملکرد ریوی دانشجویان پسر تربیت بدنی دانشگاه شهید چمران اهواز

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 58-68

محمد علی ربیعی؛ جواد نخزری خداخیر؛ مهدی عجمی نژاد