نویسنده = ������������ ������������
میزان آسیب های ساختاری و بیومکانیکی حرکات ممنوعه در آمادگی جسمانی

دوره 1، شماره 2، مهر 1391، صفحه 33-45

منصوره ضیایی؛ حیدر صادقی؛ هادی صادقی زاده