نویسنده = ���������� ���������������� �������� ������
تاثیر تمرینات مقاومتی سنتی و خوشه ای بر توان انفجاری بازیکنان فوتبال

دوره 1، شماره 2، مهر 1391، صفحه 12-21

علی اصغر زارع زاده مهریزی؛ محسن امینایی؛ محمد تقی امیری خراسانی