نویسنده = علی اصغر زارع زاده مهریزی
تعداد مقالات: 1
1. تاثیر تمرینات مقاومتی سنتی و خوشه ای بر توان انفجاری بازیکنان فوتبال

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 12-21

علی اصغر زارع زاده مهریزی؛ محسن امینایی؛ محمد تقی امیری خراسانی