نویسنده = محمود خدابخشی
تعداد مقالات: 1
1. تاثیر 8 هفته تمرینات با تخته تعادل بر تعادل پویای فوتبالیست های جوان

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 1-11

محمود خدابخشی؛ سید علی اکبر هاشمی جواهری؛ احمد ابراهیمی عطری؛ حسن کوشکی