نویسنده = ���������������� �������� ��������
مقایسه کیفیت زندگی و ناتوانی عملکردی ناشی از آسیب های اندام فوقانی در والیبالیست های ناشنوا و سالم

دوره 1، شماره 2، مهر 1391، صفحه 79-89

عدنان نبی زاده؛ محمد حسین علیزاده؛ شادان محمدپور؛ زیبا قائم


مقایسه میزان قوس طولی کف پای ورزشکاران نخبه کاراته و تکواندو با غیرورزشکاران و ارتباط آن با BMI

دوره 1، شماره 1، فروردین 1391، صفحه 23-32

رضا رجبی؛ محبوبه خوشدل احمدی؛ محمد حسین علیزاده