نویسنده = محمد حسین علیزاده
تعداد مقالات: 2
1. مقایسه کیفیت زندگی و ناتوانی عملکردی ناشی از آسیب های اندام فوقانی در والیبالیست های ناشنوا و سالم

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 79-89

عدنان نبی زاده؛ محمد حسین علیزاده؛ شادان محمدپور؛ زیبا قائم


2. مقایسه میزان قوس طولی کف پای ورزشکاران نخبه کاراته و تکواندو با غیرورزشکاران و ارتباط آن با BMI

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 23-32

رضا رجبی؛ محبوبه خوشدل احمدی؛ محمد حسین علیزاده