نویسنده = ���������� ������������ ������������
مقایسه میزان قوس طولی کف پای ورزشکاران نخبه کاراته و تکواندو با غیرورزشکاران و ارتباط آن با BMI

دوره 1، شماره 1، فروردین 1391، صفحه 23-32

رضا رجبی؛ محبوبه خوشدل احمدی؛ محمد حسین علیزاده