نویسنده = ������������ ��������
تاثیر 8 هفته تمرینات مقاومتی-پلایومتریک بر میزان تغییرات تراکم و محتوای مواد معدنی استخوان در بازیکنان فوتبال

دوره 4، شماره 7، مهر 1396، صفحه 41-47

نوید کلانی؛ نادر رهنما؛ محمد فرامرزی؛ ساره رازی؛ علیرضا بهجتی