نویسنده = �������������������� ������������ ����������