نویسنده = ������������ ����������
تاثیر یک دوره تمرینات عملکردی بر تعادل ایستا و پویای مردان سالمند

دوره 3، شماره 5، مهر 1395، صفحه 59-65

بهنام شکری؛ الهام عظیم زاده؛ مصطفی زارعی