نویسنده = فاطمه نادریان
تاثیر خستگی عملکردی بر تعادل ایستا و پویای زنان فوتسالیست

دوره 3، شماره 5، مهر 1395، صفحه 29-35

فاطمه نادریان؛ رضا مهدوی نژاد؛ وحید ذوالاکتاف