نویسنده = فاطمه نادریان
تعداد مقالات: 1
1. تاثیر خستگی عملکردی بر تعادل ایستا و پویای زنان فوتسالیست

دوره 3، شماره 5، پاییز و زمستان 1395، صفحه 29-35

فاطمه نادریان؛ رضا مهدوی نژاد؛ وحید ذوالاکتاف