نویسنده = مهدی فتلی صاکی
اثریک جلسه فعالیت مقاومتی به شیوه سوپرست معکوس و ترکیبی بر هورمون رشد، IGF-1 و کراتین کیناز مردان دارای اضافه وزن غیر فعال

دوره 4، شماره 6، فروردین 1396، صفحه 11-20

مهدی فتلی صاکی؛ محسن قنبرزاده؛ مسعود نیکبخت؛ محمدرضا تابنده