نویسنده = ���������� �������������� ����������
مقایسه فعالیت الکترومایوگرافی عضلات کمربند شانه در حرکت push-up روی سطوح پایدار و ناپایدار

دوره 3، شماره 5، مهر 1395، صفحه 45-50

ابوطالب محتشمی؛ هومن مینونژاد؛ بهنام شریفی اردانی