نویسنده = ������ ������������ ��������
ارتباط بین قدرت مرکزی و تعادل پویا در اسکی بازان آلپاین

دوره 1، شماره 2، مهر 1391، صفحه 46-57

فهیمه بازگیری نژاد؛ علی اصغر نورسته؛ مریم بان پروری