نویسنده = مریم بان پروری
تعداد مقالات: 2
1. ارتباط بین قدرت مرکزی و تعادل پویا در اسکی بازان آلپاین

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 46-57

فهیمه بازگیری نژاد؛ علی اصغر نورسته؛ مریم بان پروری


2. مقایسه تراکم مواد معدنی استخوان دونده های استقامتی نخبه زن و مرد با افراد غیر ورزشکار

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 43-52

عباس صالحی کیا؛ مریم بان پروری