نویسنده = بهزاد خدایی
بررسی اثرات مثبت و منفی نیرومندسازی پس از فعال کردن (PAP) بر روی مردان تکواندوکار

دوره 3، شماره 5، مهر 1395، صفحه 37-43

بهزاد خدایی؛ وحید ساری صرّاف؛ رامین امیرساسان