نویسنده = بهنام شکری
تعداد مقالات: 2
1. تاثیر یک دوره تمرینات عملکردی بر تعادل ایستا و پویای مردان سالمند

دوره 3، شماره 5، پاییز و زمستان 1395، صفحه 59-65

بهنام شکری؛ الهام عظیم زاده؛ مصطفی زارعی