پژوهش در علوم زیستی و فعالیت بدنی (RBPA) - اصول اخلاقی انتشار مقاله