پژوهش در علوم زیستی و فعالیت بدنی (RBPA) - فرایند پذیرش مقالات