پژوهش در علوم زیستی و فعالیت بدنی (RBPA) - اهداف و چشم انداز